header-logo2.png Pelargonium Zálesie

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z., prevádzkovateľ spoločnosť Arch - Reality s.r.o., Šustekova 10, 851 04 Bratislava, IČO 46 069 461, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 71197/B.

Klient, ako dotknutá osoba, ktorý sa rozhodne využiť kontaktný formulár na stránke www.pelargonium-zalesie.sk dobrovoľne poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa. Klientom poskytnuté osobné údaje nie sú a nebudú ďalej spracovávané, nie sú a nebudú použité na marketingové účely. Získané osobné údaje nie sú a nebudú poskytované ďalej tretím osobám ani do tretích krajín. Osobné údaje sú uchovávané bezpečne, sú zabezpečené proti ich zverejneniu a neoprávneným zásahom. Prístup k osobným údajom klientov má výlučne konateľ spoločnosti.

Práva dotknutej osoby podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu o spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • právo na vymazanie osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kontakty

Arch - Reality s.r.o.
Šustekova 10
851 04 Bratislava

IČO: 46069461
DRČ: 2023216360
IČ DPH: SK2023216360

Tel: 0903 232 507
E-mail: archreality020@gmail.com